Elektrická požární signalizace (EPS) je důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů. Zajišťuje včasnou a rychlou detekci vzniku požáru a následně pak předání informace o vzniku požáru složkám zajišťujícím represivní zásah. Kvalitní systém dokáže včasným odhalením vzniku požáru zabránit vysokým škodám, které by případný požár mohl způsobit a současně předchází finančním ztrátám z důvodu nesprávné detekce vzniku požáru.

Tyto systémy mohou být napojeny na další návazná zařízení jako jsou stabilní hasící systémy, systémy elektronické kontroly vstupů, systémy elektronického zabezpečení, přetlakové systémy, kouřové klapky, systémy otevírání nebo zavírání dveří, systémy vypínání elektrických zařízení a podobně.

Základní charakteristika EPS

Elektrická požární signalizace (EPS) slouží ke včasné detekci a signalizaci vznikajícího požáru. Musí být instalována tam, kde je to vyžadováno na základě posouzení požární bezpečnosti stavby nebo se instaluje na přání vlastníka objektu. Základní funkcí elektrické požární signalizace je včasná detekce požáru v jeho počátečním stádiu, kdy je jeho likvidace snazší a nedochází k velkým škodám na majetku a ohrožení života a zdraví osob.

Systémy EPS lze podle přání zákazníka napojit na nadřazený řídící systém nebo na pult HZS.

 

Komplexnost služeb v oblasti EPS

  • konzultace , poradenská činnost
  • komplexní návrh řešení
  • cenový nabídka vypracovaná na základě požárního posouzení , výkazu výměr – výčtu materiálu , půdorysu objektu nebo obhlídky objektu
  • vypracování prováděcího projektu EPS
  • vlastní realizace – dodávka a montáž
  • naprogramování a oživení systému
  • zaškolení obsluhy
  • revize - zpracování revizní zprávy
  • servis - smluvní záruční a pozáruční servis
  • provádění pravidelných kontrol systému EPS

Systém EPS může být instalován buď jako samostatná aplikace nebo jako součást dalších systémů, např. EZS, perimetrie, CCTV a dalších. Objekt vybavený EPS může být zapojen do sítě pultu centralizované ochrany, kdy je objekt střežen z místa s trvalou obsluhou (HZS, místní ostraha objektu apod.).

Dodávka EPS může být na přání zákazníka rozšířena o další protipožární prostředky, jako jsou automatické hasicí systémy (sprinklery), protipožární dveře a příčky, nouzové osvětlení apod.

Po instalaci, výchozí revizi a zkušebním provozu je systém protokolárně předán uživateli a začíná běžet záruční doba. Pro záruční i pozáruční servis má společnost VATACK vybudovanou síť poboček po celém území ČR a její servisní technici drží 24-hodinovou servisní pohotovost.

 

Nabízíme komplexní služby v oblasti bezpečnostních a informačních technologií.